Vergoeding

Bepaalde vrijwilligersorganisaties werken met een vrijwilligersvergoeding. De hoogte hiervan is sinds 1 april 2017 gelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of uitkering. Lees op de website van de Belastingdienst meer hierover: Vrijwilligersvergoedingen.

ANBI

Wat is een ANBI?
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Voorwaarden ANBI
Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.  

ANBI status verliezen
Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, of als de instelling zelf de statusaanwijzing wil beëindigen.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Doel is het bevorderen van veiligheid in activiteiten voor jeugd en, vanaf januari 2015, ook verstandelijk beperkten en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers.

Een aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan nu ook worden afgewezen alleen op basis van politiegegevens. Tot nu toe kon een VOG alleen worden geweigerd op basis van justitiële gegevens. Dit is een verbetering en maakt de VOG nog iets nuttiger (Bron: Rendement.nl).

Komt jouw organisatie in aanmerking voor gratis VOG’s?

 • Organisaties kunnen de VOG ook (digitaal) aanvragen, maar daarvoor moet wel per persoon/vrijwilliger betaald worden. De prijs voor een VOG gaat per 1 maart 2016 omhoog van €30,05 naar €41,35. Klik voor informatie en aanvraagformulier hier.
 • Voor enkele organisaties is het mogelijk een gratis VOG voor haar vrijwilligers te regelen. Vanaf 2015 kunnen organisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken een gratis VOG aanvragen.
 • Werken uw vrijwilligers met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking? Ga naar www.gratisvog.nl om u aan te melden voor de Regeling Gratis VOG.
 • Werken er vrijwilligers bij uw organisatie die elders in de wereld zijn geboren en getogen? Houd er dan rekening mee dat het VOG wordt afgegeven op basis van alleen Nederlandse justitiële en politiegegevens.

Meer informatie over het aanvragen van een gratis VOG vind je hier.

Voorwaarden voor verkrijgen gratis VOG
Als jouw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. Je kan deze voorwaarden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt, in hun geheel terugvinden. Kort gezegd moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt). Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: welzijnsorganisaties, scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk.
 • De werkzame vrijwilligers voor de organisatie zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen.
 • Vrijwilligers binnen jouw organisatie werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
 • De organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwens(contact)personen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. Je moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op de website óf een document uploaden óf het beleid kunnen omschrijven.

Wat is breder preventief beleid?
Zowel Vereniging NOV als NOC*NSF hebben een stappenplan waarmee je kan werken aan de veiligheid binnen uw organisatie. Deze stappenplannen lijken erg op elkaar, maar de één is voor de sport en de ander voor het brede vrijwilligerswerk.

Kijk hier voor beleidsadviezen van NOC*NSF.

Kijk hier voor beleidsadviezen van Vereniging NOV.

Meldcode huiselijk geweld

De Meldcode is er voor Vrijwilligers en huiselijk geweld (waaronder kinder- en oudermishandeling). Wanneer je aan de slag gaat als vrijwilliger bij Wereldbuur, Voorleesexpress, Buurthulpdienst of bij een organisatie die met kinderen of ouderen werkt en je vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kinder-ouderenmishandeling, kan de Meldcode houvast bieden.

De vijf stappen van de Meldcode
1. In kaart brengen van signalen.
2. Beschrijf de signalen zo concreet en feitelijk mogelijk en leg dit vast. Collegiale consultatie raadplegen, via Veilig Thuis; 0800-2000.
3. Bespreek de signalen met een (deskundige) collega/beroepskracht, zodat je de signalen goed kunt duiden. Vraag eventueel (anoniem) advies bij Veilig Thuis.
4. Bespreek je zorgen/signalen met de cliënt of de ouders van de cliënt. Inschatten risico, aard en ernst van het geweld/ misbruik.
5. Maak op basis van de signalen, advies en gesprek een inschatting van de situatie. Beslissen: hulp organiseren of melden.

Per 1 januari 2015 is het regionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van start, Veilig Thuis. In dit meldpunt zijn de bestaande advies- en meldpunten onder 1 dak gebracht. Inwoners kunnen er terecht voor advies, acute bijstand of informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling. Naast mensen aan de telefoon beschikt het AMHK ook over een interventieteam dat zeven dagen per week dag en nacht paraat is. Het is de bedoeling dat in 2015 en 2016 ook overige expert- en onderzoekteams bij het AMHK onder dak komen.

De betrokken regiogemeenten zijn Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Over-Amstel en Uithoorn. De GGD zal het AMHK in goed overleg met nu bestaande meld- en adviespunten inrichten, waarna het AMHK als zelfstandige organisatie in 2015 aan het werk gaat.

Het AMHK bundelt de bestaande advies- en meldpunten: SHGA, Vita, BlijfGroep, GGD en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.

Telefoonnummer
Veilig Thuis is te bereiken via: 0800 – 2000

Verzekeringen

Via de VNG (vereniging nederlandse gemeenten) hebben Amstelveen en Aalsmeer voor hun vrijwilligers een vrijwilligersverzekering afgesloten via Achmea. Enkele belangrijke punten zijn:

 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd (dit geldt ook voor statushouders, asielzoekers en uitkeringsgerechtigden die in het kader van een tegenprestatie vrijwilligerswerk verrichten)
 • Mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallenverzekering en de persoonlijke eigendomverzekering
 • Maatschappelijke stage leerlingen/vrijwilligers zijn verzekerd
 • De plus-polis is afgesloten
 • Via de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer zijn alle vrijwilligers binnen die plaatsen verzekerd.

Kijk hier voor Amstelveen.

Kijk hier voor Aalsmeer.

Niet verzekerd binnen deze polis zijn:

 • vrijwilligers bij de politie
 • vrijwilligers bij de brandweer

Voor uitgebreide informatie over de Vrijwilligersverzekering kunt u hier klikken voor de presentatie vanuit de VNG van 5 maart 2015.

Vrijwilligerswerk en uitkering

Op zoek naar werk? Al eens aan vrijwilligerswerk gedacht? Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening en is een mooie manier om werkervaring op te doen. Het geeft structuur aan je week en biedt kansen om sociale contacten te vergroten.

Wanneer je een uitkering ontvangt zijn er een aantal regels waar je aan moet voldoen. Ontvang je WW of een andere uitkering via het UWV? Kijk dan hier voor meer informatie.

Ontvang je een bijstandsuitkering via uw gemeente?
Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente en geef aan dat je vrijwilligerswerk wil doen.